งานประชุมวิชาการ Perspective on Head & Neck Cancer

      วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562  ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการ Perspective on Head & Neck Cancer โดยมี รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์มะเร็งเป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวเปิดงานประชุม ณ ห้องเรียน 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 

 More Picture