ภาพบรรยากาศงานประชุม "Current management in Soft Tissue Sarcoma"

      ในวันเสาร์ 30 มีนาคม 2562 ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการ Current management in Soft Tissue Sarcoma ณ ห้องประชุมรจิต บุรี อาคาร 1 ชั้น 7 ภาควิชาอายุรศาสตร์