เชิญชวน ผู้ป่วยมะเร็งเข้าร่วมโครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อแบบบูรณาการ

 

ขอเชิญชวนผู้ป่วยมะเร็งเข้าร่วมโครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อแบบบูรณาการ

Ramathibodi Tumor Biobank
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ที่มาของโครงการ

        โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มุ่งเน้นการให้การรักษาตติยภูมิและการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการแพทย์ สถิติผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเฉลี่ย 3,000 รายต่อปี การรักษาโรคมะเร็ง จัดอยู่ในกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง แนวทางการรักษาโรคมะเร็งแต่ละกลุ่มโรคได้ใช้หลักฐานทางการแพทย์ที่ได้จากการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการและในคลินิก ที่ใช้เงินงบประมาณในการวิจัยสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งสูงขึ้นตามไปด้วย วิธีการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายจะต้องใช้ความร่วมมือจากทีมแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา เช่น ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์โรคมะเร็ง แพทย์รังสีรักษา และพยาธิแพทย์  โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและการศึกษาวิจัยด้านโรคมะเร็งเป็นไปอย่างครบวงจร

        เนื่องจากการศึกษาวิจัยด้านโรคมะเร็งในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่ที่การศึกษาผลการรักษาทางคลินิกเท่านั้น การศึกษาเชิงลึกทางชีวโมเลกุลเพื่ออธิบายและทำนายผลการรักษา หรือเพื่อหายารักษาโรคมะเร็งชนิดใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ และมีความจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งมากกว่ายาเคมีบำบัดก็เป็นที่ต้องการ และมีผลกระทบในวงกว้างต่อภาพรวมของการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งการศึกษาวิจัยเชิงลึกทางชีวโมเลกุล จำเป็นต้องใช้ตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็ง รวมถึงเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย เพื่อนำไปสกัดสารพันธุกรรม ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ  หรือโปรตีน เพื่อนำไปวิจัยในห้องปฏิบัติการต่อไป 

วัตถุประสงค์

        เพื่อเป็นส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาการวิจัยและการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านความรวดเร็วในการตรวจพบโรคก่อนระยะลุกลามและผลสำเร็จในการศึกษาซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ผู้ป่วยมะเร็งจะต้องใช้ลดลงในอนาคต โดยสถิติมีจำนวนผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งทั้งหมด จำนวนประมาณ 100 รายต่อปี จากหน่วยงานต่างๆในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจึงเห็นควรให้มีการจัดทำโครงการ Tumor Biobank ซึ่งเป็นการเก็บรักษาชิ้นเนื้อ เลือด หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยมะเร็งในระยะยาว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการรักษาและวินิจฉัยในผู้ป่วยชาวไทยต่อไปในอนาคต

ประโยขน์ที่ท่านจะได้รับ

        ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยทางด้านโรคมะเร็งในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดย ชิ้นเนื้อ เลือด หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยมะเร็งนี้ จะช่วยทำให้แพทย์และนักวิจัยสามารถพัฒนาวิธีการวินิจฉัยและแนวทางการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย เช่น การพัฒนาวิธีตรวจพบโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการรักษาให้หายขาด ฯลฯ

 

ความเสี่ยงต่อผู้ป่วย

“ไม่มีความเสี่ยงเพิ่มจากกระบวนการวินิจฉัยและรักษาปกติ”

  • ผู้ป่วยจะไม่ได้ได้รับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการฯครั้งนี้

· • ไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการรักษาที่ผู้ป่วยจะได้รับที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

· • ผู้ป่วยจะไม่เสียสิทธิการรักษาพยาบาลใดๆที่จะได้รับที่โรงพยาบาลรามาธิบดีในระยะยาว

· • ผู้ป่วยสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการฯในระหว่างการรักษาเมื่อใดก็ได้

· • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยจะเป็นถูกเก็บเป็นความลับ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

โครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อแบบบูรณาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

โทรศัพท์ 02-201-2615 / 09-1774-6494 / 09-17746498

หรือ หน่วยทะเบียนมะเร็ง โทรสาร 02-201-2682