You are here

สัมภาษณ์รายการคม-ชัด-ลึก 'ฝังแร่' รักษามะเร็ง ?

เรื่อง'ฝังแร่' รักษามะเร็ง

 

ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ ประธานคณะกรรมการศูนย์มะเร็ง และ ผศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ คณะกรรมการศูนย์มะเร็ง ร่วมเป็นตัวแทนของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งแห่งประเท­ศไทย และ มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ในการให้สัมภาษณ์รายการ คม-ชัด-ลึก ในวันที่ 20 เมษายน 2558 เรื่อง ฝังแร่ รักษามะเร็ง?