ภาพกิจกรรมงาน วันมะเร็งไตโลก "World Kidney Cancer Day"

ภาพบรรยากาศงานวันมะเร็งไตโลก
World Kidney Cancer Day
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
     ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงาน "วันมะเร็งไตโลก World Kidney Cancer Day" โดย อ. นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์), นพ.ดิษกุล ประสิทธิ์เรืองสุข (มาสเตอร์เซฟไทยแลนด์ ซีซั่น 2), อ. นพ.พชรพงศ์ เจนจิตรานันท์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์) พว.แม้นมนา จิระจรัส (พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง), ภญ.จิตประภา คนมั่น (เภสัชกรคลินิก) มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้ การดูแลเกี่ยวกับมะเร็งไต ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก