การบริหารการจัดการเตียงของหน่วยประสานงานผู้ป่วยมะเร็ง

 

การบริหารการจัดการเตียงของหน่วยประสานงานผู้ป่วยมะเร็ง

(กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่ให้ยาเคมีบำบัดสูตรนอนโรงพยาบาล)

1.    การจองเตียง
     

-    รับใบจองเตียงจากหอผู้ป่วย
          ผู้ป่วยจะได้รับใบจองเตียงจากหอผู้ป่วยต่างๆ และ OPD

-    จัดลำดับรายชื่อผู้ป่วยจองเตียง 
          หน่วยประสานงานผู้ป่วยจะจัดลำดับชื่อผู้ป่วยที่จองเตียง ก่อนและหลัง ลงคอมพิวเตอร์ และระบุวันจองเตียง

     

2.    การตามผู้ป่วยมานอนโรงพยาบาล

 

           จันทร์ - ศุกร์
     

                ทางหน่วยประสานงานจะปฏิบัติดังนี้

                       1. โทรเช็คจำนวนเตียงว่างกับ Ward 9SW / HSU

                       2. ตรวจสอบตารางนัดหมายจากคอมพิวเตอร์

                       3. โทรตามผู้ป่วยตามลำดับการจองเตียง / ตามลำดับความสำคัญ  ดังนี้

                                    - ผู้ป่วยที่ถูกเลื่อนนัดหลายครั้งจากผลเลือดไม่ผ่าน

                                    - ผู้ป่วยเลยกำหนดให้ยามากกว่า 7 เกิน

                                    - ผู้ป่วยเร่งด่วนที่แพทย์ขอ Admit ก่อน

                                    - ผู้ป่วยมีรายชื่อจองเตียงในวันนั้นๆ

 

           วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกต์
     

                ทางหน่วยประสานงานจะปฏิบัติดังนี้

                       1.โทรถามเตียงที่คาดว่าจะว่างในวันหยุดจาก ward 9 SW

                       2. เตรียมรายชื่อผู้ป่วยที่จะ admit วันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกต์ ส่งให้แพทย์เวรหน่วยมะเร็งฯ แพทย์ฟังเตียงแผนกฉุกเฉิน และหัวหน้าเวรแผนกฉุกเฉิน

                       3.โทรแจ้งให้ผู้ป่วยรับทราบ

                       4.ให้ผู้ป่วยมาติดต่อที่แผนกฉุกเฉิน เวลา 9.00-12.00น.เพื่อพบแพทย์ หน่วยมะเร็งฯ เพื่อประเมินก่อน admit

                       5.วันเปิดทำการพยาบาลหน่วยประสานงานฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยที่ได้ admit ใน วันหยุดราชการ บันทึกลง computer และวางแผนตามผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ admit ต่อไป

           สอบถามเพิ่มเติม : 0-2200-3633, 0-2200-3672(เวลา 8.00-15.30)