ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการพัฒนารูปแบบการบริการผู้ป่วย

 

ตรวจสอบข้อมูลสถานะลงทะเบียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการพัฒนารูปแบบการบริการผู้ป่วย

2 สิงหาคม 2565
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด
1. ภก.จุมพล อุทธา เภสัชกร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
2. ภก.พงศธร เพียบเพียร เภสัชกร งานสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพ
3. นพ.ถกล เจริญศิริสุทธิกุล แพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
4. นายวีรวัฒน์ ก่อเกียรติสกุล นักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
5. ดร.ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา อาจารย์ ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
6. นางสาวมลฤดี เกษเพชร พยาบาล งานการพยาบาลศัลยศาสตร์
7. นางสาวธนัสถา ถนอมชาติ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
8. นางสาวชญานิศ ทรงพัฒนาศิลป์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
9.

พว.นันทินารี คงยืน

พยาบาล หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง
10.

พว.บัวษร เวชพันธ์

พยาบาล หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง
11.

พว.แก้วใจ บัญมาตุ่น

พยาบาล หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง
12.

พว.ณัฐกานต์ ดาราเย็น

พยาบาล หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง
13.

พว.ธีราภรณ์ กลิ่นอำพร

พยาบาล หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง
14. นางสาวชวณิศวร์ วงค์กาษา เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
15. พว.ธัชมน สินสูงสุด พยาบาล โครงการปลูกถ่ายไขกระดูก
16. พว.สุทธินี สุดใจ พยาบาล ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
17. นางวรรณธิดา นรเศรษฐ์ตระกูล พยาบาล หน่วยประกันสุขภาพ งานบริหารการรักษาพยาบาล
18. นางสาวพิมพ์รัตน์ ชาญปรีชญา นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ งานพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ
19. นางรังสิมา เกียรติยุทธชาติ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ งานพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ
20. พญ.ธนพร ประทีปชัยบูรณ์ แพทย์ สาขามะเร็งวิทยา
21. พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข แพทย์ หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร
22. นางประวีณา ผดุงศร พยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
23. นางนิตยา ติแก้ว พยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
24. พญ.อัญญพร สุทัศน์วรวุฒิ สึจิยะ แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
25. นางสาวอัจฉยาภรณ์ รัตนภูมิ พยาบาล ภาควิชาอายุรศาสตร์
26. นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์ แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
27. พว.เยาวรัตน์ จันทราภรณ์ พยาบาล หน่วยบำบัดระยะสั้น
28. นางสาวศรุตา บุบผาผสม

นักวิชาการเวชสถิติ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
29. นางสาวสุรภี อ่ำโต

นักรังสีการแพทย์

งานรังสีวิทยา

30. นางสาวอัมพิกา จารุศรีวรกุล

พยาบาล

โรงพยาบาลรามาธิบดี