ตรวจสอบรายชื่อ การประชุมวิชาการ HOLISTIC APPROACHES IN THE MANAGEMENT OF HR+HER2-MBC

 

ตรวจสอบข้อมูลสถานะลงทะเบียน

การประชุมวิชาการ HOLISTIC APPROACHES IN THE MANAGEMENT OF HR+HER2-MBC

3 สิงหาคม 2565
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด
1. พว.ขนิษฐา วิจารณ์ปรีชา พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. พว.บัวษร เวชพันธ์ พยาบาล โรงพยาบาลไทยนครินทร์
3. พว.ประไพ เชิงทวี พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
4. พว.ทัศนีย์ ฮั่นตุ้นพงษ์ พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
5. พว.จิราภา อ้นอารีย์ พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
6. พว.อรวรรณ รัตนสุวรรณ พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
7. นางสาวพรสุดา จิตรกสิกร นักวิชาการเวชสถิติ โรงพยาบาลรามาธิบดี
8. นางสาวชญานิศ ทรงพัฒนาศิลป์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
9. นางสาวธนัสถา ถนอมชาติ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
10. นางสาวชวณิศวร์ วงค์กาษา เจ้าหน้าที่วิจัย โรงพยาบาลรามาธิบดี
11. พญ.ชนินาถ เลียงอุดม แพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
12. พญ.ภัทรา ทาสี แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
13. พว.สุวรรณี สิริเลิศตระกูล พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
14. นางสาวพิศมัย โอมารกุล พยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
15. รศ. นพ..รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
16. พว.สุทธินี สุดใจ พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
17. พญ.ณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์ พยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
18. นพ.ธเนศ เดชศักดิพล แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
19. พญ.บงกชรัตน์ เอนไชย แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
20. นพ.ณภัทร อักษรพรหม แพทย์ โรงพยาบาลวิหารแดง
21. พญ.วาสิฏฐี อัจนากิตติ แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
22. นพ.กุลวิวัฒน์ พรหมสวัสดิ์ แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
23. พว.แก้วใจ บุญมาตุ่น พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
24. พญ.ธวัลรัตน์ ปานแดง แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
25. นางพรทิพย์ จาดขำ พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
26. พว.ประภัสสร รัตนพันธ์ พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
27. นพ.ธรรศ นิธิกรกุล แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
28. พญ.ณิชกานต์ เตียวประเสริฐ แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี