งานประชุมวิชาการ CONGRESS OF THE INTERNATIONAL PAEDIATIC RADIATION ONCOLOGY SOCIETY