งานประชุมวิชาการ Innovations in Cancer management 2013

     วันที่ 28-31 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้จัดงานประชุมวิชาการ 2nd Ramathibodi Cancer Center Conference Innovations in Cancer Management 2013 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 

 More Picture