โครงสร้างการบริหาร

 

งานอุปกรณ์การแพทย์มีการจัดโครงสร้างและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น7 หน่วยงาน

     1.หน่วยซ่อมอุปกรณ์การแพทย์

     2.หน่วยบำรุงรักษาป้องกัน

     3.หน่วยสอบเทียบ

     4.หน่วยดูแลระบบบริหารจัดการอุปกรณ์การแพทย์ระบบออนไลน์

     5.หน่วยบริการศูนย์เครื่องมือแพทย์กลาง

     6.หน่วยนวัฒนกรรมและสิ่งประดิษฐ์

     7.หน่วยธุรการบริหารงานทั่วไป