วิสัยทัศน์และพันธ์กิจ

วิทัยทัศน์

   เพื่อการทำงานระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทางงานอุปกรณ์การแพทย์ได้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลรามาธิบดีมีความเข้าใจถึงขอบข่ายการให้บริการรวมถึงวิธีการรับบริการจากงานอุปกรณ์การแพทย์

     โดยหวังว่าจะเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการทุกท่านและนำไปสู่ประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่องมือแพทย์ และการให้บริการผู้ป่วยต่อไป

 

พันธ์กิจ  

   

     "ทำงานเชิงรุก มุ่งมั่น ขยันฉับไว"