กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(Paramedic Student)...

 
ระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคถุณ สิรินทร์ พิบูลนิยม อาคารสถาบันชีววิท...