ผลิตกล่องประดิษฐ์ให้หน่วยงานอื่นๆในโรงพยาบาลรามาธิบดี(กิจกรรม 5ส)

กิจกรรม 5 ส