ให้ความรู้เรื่องการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์

ทีมงานอุปกรณ์การแพทย์ ได้รับโอกาสให้ความรู้เรื่องการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(Paramedic Student)
#บริษัท Fresenius Kabi
#บริษัท Terumo
#บริษัท E for L
#บริษัท Xovic
#ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี