บุคลากรงานอุปกรณ์การแพทย์

smileyพนักงานงานอุปกรณ์การแพทย์smiley

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล รูปภาพ ตำแหน่ง
1 นายวสันต์  ทิมา

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

(หัวหน้างานอุปกรณ์การแพทย์)

2 นายไชยัน บุญประสงค์

ตำแหน่งวิศวกร

 

3 นายทรงยศ  ฮวดศรี ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
4 นายสมใจ  แก้ววรรณีสกุล ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
5 นายชาญ ช่างปราณีต ตำแหน่งวิศวกร
6 นายอนันต์  ทิมา ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์
7 นายอำนาจ พ่วงศรีรักษา ตำแหน่งพนักงานบริการ
8 นายธนากร บุญลือ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
9 นางสาวกาญจนีย์ สำเภาทิพย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10 นางจำนงค์  ช่างปราณีต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
11 นางสาวกรรณิกา  เพียรพนัสสัก ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
12 นายธัญญะ  นิชเปี่ยม ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
13 นายสำราญ  ศุภกูล ตำแหน่งช่างเทคนิค
14 นายธวัชชัย  ทัตจำนงค์ ตำแหน่งช่างเทคนิค
15 นายจิตติวัฒน์  พิราณรัมย์ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
16 นายคิระนันท์ มณีรัตน์ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
17 นายฐปนนท์  ผิวผ่อง ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
18 นายธนพงศ์  นอกขุนทด ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
19 นางสาวดวงมณี  ศรีทัศน์ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
20 นางสาวนงลักษณ์  จำพรต

 

 

 

 

ตำแหน่งพนักงานบริการ

 

 

 

 

21 นางสาวจุนจีฬา  คชสาร ตำแหน่งพนักงานบริการ