นโยบายด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

 

นโยบายเครื่องมือแพทย์

-มีระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ให้มีเพียงพอพร้อมใช้งาน ได้มาตรฐานและความปลอดภัยต่อผู้ป่วย

-มีระบบการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล

-มีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้เครื่องมือแพทย์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

-ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานเครื่องมือพิเศษมีความรู้ในการใช้งานอย่างดี