วิธีปิดอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ ความร้อน สาหรับงานอบห้องผู้ป่วย/ห้องหัตถการ