เปลี่ยน Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon

 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง
เช่น เมืองหลวงของประเทศไทย จาก Bangkok เปลี่ยนเป็น Krung Thep Maha Nakhon โดยชื่อเดิมให้ใส่ในวงเล็บ เขียนได้ดังนี้ Krung Thep Maha Nakhon ; (Bangkok)

 

 

อ่านเพิ่มเติม : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/51583 

โดยหลังจากประกาศออกไปได้มีข้อถกเถียงเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวางในเรื่องการใช้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ชี้แจงว่า ชื่อของกรุงเทพมหานคร ยังใช้คำว่า Bangkok ได้เหมือนเดิม

โดยใช้ได้ทั้ง “Krung​Thep​ Maha​ Nakhon​“ และ ”Bangkok” ตามนี้