บทกลอนแสดงมุทิตาจิต แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ