SAVE the DATE Precongress 8 September , Main congress 9-10 September At Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol...

 

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพร ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐...

 

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๙๐.๓๐ น. โดย พระอธิการไพศาล วิสาโล

 

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารบริหาร และ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารสิริกิติ์

 

Club เพื่อการให้คำปรึกษาการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

 
การอบรมการใช้งานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ CME

ขอเชิญผู้ประสานงาน รับผิดชอบการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของภาควิชา หน่วยงาน และสถาบันสมทบของคณะฯ เข้าร่วมการฝึกอบรม...

 

ขอเชิญรับชมการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๙๐.๓๐ น. โดย...

 

ตั้งแต่วันที่ 4 -15 ธันวาคม 2566 ณ โถงอาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖...