ประวัติโครงการสีน้ำรามาธิบดี

ประวัติโครงการสีน้ำรามาธิบดี

กิจกรรมโครงการสีน้ำรามาธิบดี เริ่มครั้งแรกเมื่อเดือน มีนาคม  พ.. 2552  โดยจัดหาวิทยากรศิลปินจากภายนอก ได้แก่   .วันชัย ผลอิน มาสอนวาดภาพสีน้ำ โดย ใช้เวลาในช่วงเวลาหลังเลิกงานในวันพุธ จำนวนเวลาเรียน 3 ชั่วโมงต่อครั้ง  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในปีแรกจำนวน 10 คน ทำกิจกรรมต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ผลลัพธ์ที่ได้จากการสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพสีน้ำมีสมาธิมากขึ้น เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย มีความสุข สำหรับด้านอารมณ์ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีอารมณ์ที่สุขุมขึ้น มีการคิด/การวางแผนก่อนการทำงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

หลังจากเริ่มกิจกรรมในปีแรก พศ.2552 พบว่า มีผู้สนใจต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น จึงขยายกิจกรรมในรุ่นที่ 2 ในปี พ.ศ. 2553 โดยจัดกิจกรรมการเรียน ในกลุ่มที่มีทักษะในวันพุธ และกลุ่มที่ไม่มีทักษะมาก่อนในวันพฤหัสบดี การดำเนินกิจกรรมในปีนี้ ได้มีกิจกรรมขยายในรูปแบบจัดนิทรรศการทั้งภายในคณะ และนอกคณะฯ เช่นที่ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ในวันมหิดล เป็นต้น  จากการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน มีผู้มาสอบถามและสนใจที่จะเรียนเพิ่มขึ้น แต่ลักษณะกิจกรรมไม่สามารถเรียนคราวเดียวกันในจำนวนมากได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ และจำเป็นต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง จึงขยายกิจกรรมเพิ่ม ในรุ่นที่ 3 ในปีที่ 2554   โดยจัดกิจกรรมการเรียน ในกลุ่มที่มีทักษะในวันพุธ และวัน พฤหัสบดี สำหรับกลุ่มที่ไม่มีทักษะมาก่อนจัดการเรียนในวันศุกร์ กิจกรรมการเรียนการสอนยังคงจัดมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี

สมาชิก  จำนวนสมาชิกที่มาเรียนต่อวัน มีจำนวน ไม่ต่ำกว่า 10-20 คน/วัน โดยรวมมีสมาชิกที่สนใจเรียนตั้งแต่ ปี 2552-ปัจจุบัน จำนวน มากว่า 100 คน  ผู้เรียน มีในหลากหลายสาขาต่างๆของคณะแพทย์ฯ อาทิ เช่น อาจารย์ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เภสัช หน่วยพยาธิ รังสีรักษา นักศึกษาแพทย์ บุคลากรที่ใกล้เกษียน/เกษียน  และบุคลากรจากสำนักงานต่างๆ

งบประมาณ กิจกรรมสีน้ำได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนันสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จำนวน 2 รุ่น และสนับสนุนค่าวิทยาการ จากสมาขิกกันเองจำนวน 1 รุ่น

ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     จัดกิจกรรมการเรียนช่วงเวลา 17.00 น.-20.00 น. สถานที่เรียน หน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี / ห้องเรียนศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

 1. ในปี 2552 เรียนในวันพุธ
 2.  ในปี 2553 เรียนในพุธ และ วันพฤหัสบดี
 3. ในปี 2554 - 2562 เรียนในพุธ และ วันพฤหัสบดี  และวันศุกร์
 4. ในปี 2563 -2565 ในวันพุธ และวันพฤหัสบดี เรียนระบบออนไลน์ปรับรูปแบบการเรียน ให้สอดคล้องกับสถานการการแพร่ระบาดของโควิด
 5. ในปี 2566 -ปัจจุบัน  เรียนในวันพฤหัสบดี และ เรียนระบบออนไลน์ในวันพุธ   (เนื่องจากไม่มีสถานที่เรียน)

กิจกรรมของกลุ่มที่ได้ดำเนินการมา

 1. จัดแสดงนิทรรศการภาพวาดสีน้ำ ในคณะฯ ได้แก่ อาคาร 1 ลานอเนกประสงค์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 2. จัดแสดงนิทรรศการภาพวาดสีน้ำ ที่ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามธิบดี ในงานประชุมของศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
 3.  จัดแสดงนิทรรศการภาพวาดสีน้ำสถาบันจักรีนฤบดินทร์ ในวันเปิดอาคาร
 4.  ร่วมทำกิจกรรม work Shop ให้กับประชาชน ในงานสัปดาห์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  และจัดประกวดภาพวาดในหลวงรัชกาลที่ 9
 5. วาดภาพสีอะครีริก ที่ฝาพนัง ชั้น 10 ณ.สวนบำบัดลอยฟ้า อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  โดยได้ถวายผลงานให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันที่มาประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดี ในปี 2561 และทอดพระเนตรสวนบำบัดลอยฟ้า

ผลงานภาพภาพกิจกรรมสีน้ำ ของสมาชิก ได้ 

 1. เคยร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายภาพมอบทุนให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อประโยชน์ในการสร้างรพ.
 2. มอบภาพเพื่อติดในอาคารสิริกิต์ เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยและผู้ที่มารับบริการ และหน่วยงานในอาคารต่างๆ จำนวน ไม่ต่ำกว่า 100  ภาพ
 3. มอบภาพให้อาคารจักรีนฤบดินทร์ จำนวน 10 ภาพ
 4. มอบให้กับสาธาณะประโยชน์ให้กับ รพ.ในต่างจังหวัด จำนวนมากกว่า 30 ภาพ
 5. สมาชิกได้นำผลงานมอบให้กับบุคคลต่างที่รักใคร่ และสร้างมุมภาพต่างๆในบ้านเรือนของตนเอง และสามารถนำผลงานของตนจัดทำของที่ระลึกในวันเกษียนราชการ
 6. วาดภาพสีอะครีริก ที่ฝาพนัง ชั้น 10 ณ.สวนบำบัดลอยฟ้า อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 7. จัดแสดงภาพสีน้ำบริเวณทางเดินที่ชั้น 1 อาคาร 1 หลังปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคาร