ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

         
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ หอประชุมอารี วัลยะเสรี ชั้น ๒ อาคารหลัก (อาคาร ๑)  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล