การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และการบริหารจัดการระบบแก๊สทางการแพทย์

          เครื่องมือแพทย์ และระบบแก๊สทางการแพทย์ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับการตรวจรักษาผู้ป่วย ดังนั้นการบริหารจัดการที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐานสากลจะช่วยสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์เกิดความเชื่อมั่นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค ดังนั้นปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึง คือ การวางแผนและการดำเนินการ การบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ และการบริหารจัดการระบบแก๊สทางการแพทย์ในโรงพยาบาล

          ฝ่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ บริษัท อาร์ เอฟ เอส จำกัด ให้บริการการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ และการบริหารจัดการระบบแก๊สทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ และระบบแก๊สทางการแพทย์
  • เพื่อบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ และระบบแก๊สทางการแพทย์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานรวมไปถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน
  • เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากล

การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

  ๑. วางแผน คัดเลือกและติดตั้งเครื่องมือแพทย์ให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละแผนก
  ๒. บริหารจัดการข้อมูลและประวัติของเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด
  ๓. ทดสอบและยืนยันความพร้อมในการใช้งานของเครื่องมือแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
  ๔. บำรุงรักษาเชิงป้องกันและทำการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ตามแผนที่กำหนด
  ๕. ซ่อมแซมและแก้ไขเครื่องมือแพทย์ให้พร้อมใช้งานเสมอ
  ๖. ให้คำแนะนำ  จัดอบรมและให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
  ๗. บริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
  ๘. ตรวจสอบภาวะแวดล้อมต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานเครื่องมือแพทย์
  ๙. จัดตั้งศูนย์บริการเครื่องมือแพทย์ส่วนกลางเพื่อบริหารเครื่องมือแพทย์ให้คุ้มค่า
  ๑๐. จัดทำแผนการเปลี่ยนเครื่องมือแพทย์ทดแทน

การบริหารจัดการระบบแก๊สทางการแพทย์

 

  ๑. จัดหาแก๊สทางการแพทย์ เช่น ออกซิเจน ไนตรัสออกไซด์ สำหรับเป็นแหล่งจ่ายให้ระบบแก๊สทางการแพทย์
  ๒. ทดสอบและตรวจวัดคุณภาพของแก๊สทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
  ๓. บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบแก๊สทางการแพทย์ให้พร้อมใช้งาน
  ๔. บริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบแก๊สทางการแพทย์