ระบบศูนย์อำนวยการรับแจ้งและให้ความช่วยเหลือ (Helpdesk)

          ศูนย์อำนวยการรับแจ้งและให้ความช่วยเหลือ (Helpdesk) เป็นหน่วยงานที่รับแจ้งและส่งต่องานให้กับฝ่ายวิศวกรรมบริการสำหรับงานด้านอาคาร สถานที่ และฝ่ายวิศวะกรรมชีวการแพทย์สำหรับงานด้านเครื่องมือแพทย์ เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ของทรัพย์สินทั้งหมดภายในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

          ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ มีการนำระบบ Computer Aided Facility Management (CAFM) มาใช้งานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางด้านข้อมูลและการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยใช้โปรแกรมมีชื่อว่า Pit-CAFM ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทันสมัย

          การแจ้งซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งส่วนวิศวกรรมด้านอาคาร และเครื่องมือแพทย์ภายในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นั้น สามารถทำได้โดยการโทรศัพท์เข้ามาที่ศูนย์อำนวยการฯ ในกรณีฉุกเฉิน สามารถแจ้งได้ที่เบอร์ ๓๓๕๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ส่วนในกรณีทั่วไป สามารถแจ้งได้ที่เบอร์ ๓๓๕๖

          เป้าหมายหลักที่สำคัญที่สุดของศูนย์อำนวยการรับแจ้งเพื่อซ่อมบำรุงและให้ความช่วยเหลือ คือ ความพึงพอใจสูงสุดของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในอาคารและผู้ที่มาใช้บริการ

แนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการรับแจ้งเพื่อซ่อมบำรุงและให้ความช่วยเหลือ มีดังนี้

 

  ๑. เมื่อศูนย์อำนวยการฯ ได้รับแจ้งเรื่องต่างๆ จากผู้ที่ปฏิบัติงานภายในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์แล้ว จะทำการลงบันทึกข้อมูลสู่ระบบทันที เพื่อเก็บและส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานต่อไป
  ๒. ศูนย์อำนวยการฯ จะมีการติดตาม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการรวบรวมข้อมูล และบันทึกลงในระบบ เพื่อไว้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน
  ๓. ศูนย์อำนวยการฯ จะประสานงานกลับไปยังหน่วยงานที่ติดต่อเข้ามาแจ้งเรื่องเพื่อประสานงานเวลาการเข้าให้บริการของวิศวกรและช่าง และจะทำการประสานกับหน่วยงานเพื่อแจ้งสถานะของงานให้กับหน่วยงานนั้นทราบ
  ๔. เมื่องานที่ได้รับแจ้งมานั้น สามารถแล้วเสร็จได้ ทางศูนย์อำนวยการฯ จะทำการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของวิศวกรลงในระบบ เพื่อเป็นการจบงานและเก็บประวัติการบำรุงรักษาไว้เป็นข้อมูลสำหรับการบริหารงานต่อไป