NEWS: NO SERVICE SPECIAL  

You are here

ท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการสงสัยโควิท-19 และต้องการมาตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติดังต้อไปนี้