NEWS: NO SERVICE SPECIAL  

You are here

ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดชดเชยพิเศษเทศกรานต์สงกรานต์ของคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เนื่องในวันหยุดชดเชยพิเศษเทศกาลสงกรานต์