ประกาศ เปิด - ปิด บริการชั่วคราว ศูนย์รังสีวิทยา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชและวันปิยมหาราช