ประกาศ เปิด - ปิด บริการชั่วคราว ช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชและวันปิยมหาราช