ภาพบรรยากาศ งานเบาหวานโลก 2555

        งานพยาบาลบริการเฉพาะและสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดนิทรรศการวันเบาหวานโลก ภายใต้แนวคิด “พิทักษ์อนาคตไทยพ้นภัยเบาหวาน” โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาเรื่อง“รู้ทันเบาหวาน”โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม, มุมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน, มุมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจากทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเบาหวานโดยตรง, การตรวจวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้ว, การตรวจไขมันในเลือด, การตรวจหาดัชนีมวลกาย, การให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเลือกรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และการตรวจสุขภาพเท้า ฯลฯ ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 13 -14 พฤศจิกายน 2555