งานบริจาคอวัยวะและดวงตา วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์