ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก ปิดให้บริการนอกเวลาราชการ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561