โครงการทอดผ้าป่าดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี

     ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี ได้จัดโครงการทอดผ้าป่าดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี โดยมี ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายดูแลสุขภาพ และ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาเกี่ยวกับดวงตา โดย รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์ อาจารย์ประจำหน่วย กระจกตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, สัมภาษณ์คนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดกระจกตา อีกทั้งบูธให้คำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับดวงตา และบูธรับบริจาคดวงตา ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทยสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559

.