การประชุมวิชาการรังสีเทคนิค คร้ังท่ี 30

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้เข้าร่วมงานได้ที่ Click

ดาวน์โหลด กำหนดการได้ที่ Click

แบบฟอร์มจองห้องพัก Click

PDF Download at --> Click

สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กาหนดจัดประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ค ร้ังที่ 30 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ฟื้นฟูวิชาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านรังสีการแพทย์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิชาชีพ และประโยชน์ใน การดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ค้นคว้า และวิจัย สามารถนาความรู้ไป พัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับนักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทางรังสีวิทยาทุกท่าน ระหว่างวันที่ 15 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 

 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่ ฟื้นฟูวิชาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านรังสีการแพทย์ให้กับบุคลากร 2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางรังสีการแพทย์
2.3 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ค้นคว้า และวิจัย
2.4 เพื่อให้บุคลากรนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

4. ผู้เข้าร่วมประชุม
บุคลากรทางด้านรังสีการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน
300 คน

5. ระยะเวลาจัดการประชุม
ระหว่างวันที่
15 17 สิงหาคม 2560

6. สถานที่จัดประชุม
ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

7. รูปแบบการประชุม
การบรรยาย อภิปราย เสนอผลงาน และเสวนาระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม

8. ค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่
1 สิงหาคม 2560 ราคา 3,900 บาท หลังวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ราคา 4,200 บาท

9. ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุม
ค่าลงทะเบียน
/ ค่าที่พัก/ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง

*เบิกได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.. 2549*

- 2-

10. หัวข้อการประชุม วิทยากรจากโรงพยาบาลชั้นนาภายในประเทศ และวิทยากรรับเชิญ

 • -  พิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ โดย รศ.ชัชวาลย์ อภัยพลชาญ อดีตผู้อานวยการโรงเรียนรังสีเทคนิครามาธิบดี

 • -  รังสีวิทยา 4.0 โดย ศ.พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 • -  แนวคิดการคานวณปริมาณรังสีสาหรับการตรวจวินิจฉัย โดย รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์

  คณะแพทยศาตร์ รพ.ศรีนครินทร์

 • -  กฎหมายสาธารณสุขไทย (รังสีเทคนิค) .ปรเมศวร์ อินทรชุมชนุม รองอธิบดีอัยการสานักงานชี้ขาดคดี

 • -  Stoke Fast track .พญ.ธันวา สุดแสง Neuro Imaging ภาควิชารังสีวิทยา

  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 • -  Radiology in Pediatric .พญ.นิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 • -  Advanced CT & MRI In Neuro Imaging .นพ.ธีรพล ปัญญาปิง

  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 • -  Musculoskeletion US Application .นพ.ธรรมนูญ เรืองชัยจตุพร คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 • -  Dynamic DR บริษัท Econ te ch จ ากัด

 • -  ประสบการณ์การรับรองมาตรฐาน JCI กับงานรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยทางแพทย์ อ.อัทธิศักดิ์ ประกิจ

 • -  Product&Technology Update Mammography DR, BMD (GE Healthcare)

  .หลุยส์ ดี.เลียวโนเวนส์ จากัด

 • -  ศึกษาดูงานโรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ศูนย์การแพทย์สิริกิตติ์

  ศูนย์วินิฉัยรังสีก้าวหน้า (AIMC), หน่วยงานรังสีฉุกเฉิน (ER)

  11. การประเมินผล ประเมินจากแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  12.1 ผู้เข้าประชุมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 12.2 ผู้เข้าประชุมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอใดห้บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี

  13. การรับสมัครเข้าร่วมประชุม
  13.1 กรอกเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียน ส่งที่สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ภาควิชารังสีวิทยา

  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ E-mail : 1pen12@windowslive.com โทรสาร 0 2201 1297

  13.2 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขารามาธิบดี เลขบัญชี 026–462093-5 ในนามสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560)

  ********** กรุณาส่งสาเนาเอกสารการโอนเงินให้เป็นหลักฐานด้วย *********
  *****
  ทางสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมทางเวบไซด์ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และขอสงวนสิทธิ์ในการรับผู้เข้าประชุมจานวนจากัดและจะปิดรับทันทีเมื่อที่นั่งเต็ม *****