ดาวน์โหลด เอกสารต่างๆ ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27

ดาวน์โหลด เอกสารต่างๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านรังสีการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ทั้งด้านเครื่องมือและเทคนิคการตรวจ ทำให้ผู้มารับบริการได้รับการบำบัดรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงจากการตรวจรักษาได้มากขึ้นด้วย ซึ่งบุคลากรทางด้านรังสีจำเป็นต้องเรียนรู้ ติดตามให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การนำความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ มาถ่ายทอดให้บุคลากรในองค์กรได้ 

สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ฟื้นฟูวิชาการ ความก้าวหน้าทางด้านรังสีเทคนิค ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ ฟื้นฟูวิชาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านรังสีการแพทย์ให้กับบุคลากร             

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางรังสีการแพทย์

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ค้นคว้า และวิจัย 

เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

บุคลากรทางด้านรังสีการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 300 คน

ระยะเวลาจัดการประชุม

ระหว่างวันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 2557

สถานที่จัดประชุม

โรงแรมหัวหินแกรนด์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปแบบการประชุม

การบรรยาย อภิปราย เสนอผลงาน และเสวนาระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม

ค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557  ราคา 4,200 บาท

หลังวันที่  30 มิถุนายน 2557  ราคา 4,500 บาท

ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุม

ค่าลงทะเบียน/ ค่าที่พัก/ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง

*เบิกได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549*

หัวข้อการประชุม วิทยากรจากโรงพยาบาลชั้นนำภายในประเทศ และวิทยากรรับเชิญ

- พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โดย รศ. พญ. ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

    - Chest Imaging โดยนายแพทย์วราวุธ สุขเกษม อาจารย์รังสีแพทย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

    - คลายปม Digital Imaging โดย ศ.ดร.เพชรากร หาญพานิช ผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว และ 

คณะทำงาน ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    - Special Orthopaedic Radiographic โดยพ.ต.ต. นพ. ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ โรงพยาบาลตำรวจ 

    - รังสีเทคนิคในกลุ่มประเทศอาเซียน โดย อาจารย์วีณา สวัสดิเสาวนีย์

    - Interventional Radiology in General Hospital 

โดย นพ. ประติรพ ปุณโณทก นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลเลิดสิน

    - Updated CT โดย อาจารย์วีณา สวัสดิเสาวนีย์

    - ประสบการณ์การศึกษาและการทำงานวิชาชีพรังสีเทคนิคในประเทศสวีเดน 

โดย คุณเฉลิมขวัญ เพิ่มสว่าง (เทคนิเชียนคนไทย)

    - เล่าเรื่องรังสีในประเทศญี่ปุ่น โดย คุณสุรภี อ่ำโต นักรังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

    - การทำงานและภารกิจของกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค 

โดย ประธานกรรมการวิชาชีพ และคณะ (นายสุชาติ เกียรติวัฒนาเจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

    - กฎหมายที่เกี่ยวข้องในวงการแพทย์ โดย อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เลขานุการอัยการสูงสุด

    - Advance Technologic in Nuclear Medicine and Radiotherapy โดยคุณวิโรจน์ ช่างม่วง และ

คุณสุกัญญา รุจจันทึก นักรังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

    - คนสร้างหนังพบคนสร้างภาพ โดย คุณทรงยศ สุขมากอนันต์ ย้ง GTH (ผู้กำกับหนังแฟนฉัน 

Hormones The Series)

    - เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน โครงการในพระราชดำริ (โครงการชั่งหัวมัน)

    - นำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประเมินผล 

ประเมินจากแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้าประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี 

การรับสมัครเข้าร่วมประชุม

สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

-โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขารามาธิบดี เลขบัญชี 026–434703-2  

ในนามคุณวันเพ็ญ อู่รัชตมาศ เพื่อประชุมวิชาการรังสีเทคนิค (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557)

-สมัครผ่านเวบไซด์สมาคมฯ http://ramartalumni.mahidol.ac.th/

กรุณาส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินให้เป็นหลักฐานด้วย 

ทางสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมทางเวบไซด์ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

และขอสงวนสิทธิ์ในการรับผู้เข้าประชุมจำนวนจำกัดและจะปิดรับทันทีเมื่อที่นั่งเต็ม