ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26

 

โครงการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๕๖
“ทิศทางงานรังสีสู่วิถีที่ก้าวไกล”

๑.หลักการและเหตุผล

         ในปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านรังสีการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ทั้งด้านเครื่องมือและเทคนิคการตรวจ ทำให้ผู้มารับบริการได้รับการบำบัดรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงจากการตรวจรักษาได้มากขึ้นด้วย จึงทำให้บุคลากรทางด้านรังสีจำเป็นต้องเรียนรู้ ติดตามให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง การนำความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆมาถ่ายทอดให้คนในวิชาชีพรังสีเทคนิคจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดีได้ร่วมกับภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดให้มีการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ ๒๖ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ฟื้นฟูวิชาการ ความก้าวหน้าทางด้านรังสีเทคนิค ตลอดจนแลกเปลี่ยน  เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันอันจะทำให้เกิดคุณประโยชน์กับองค์กร และผู้มารับบริการทั่วไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑  เพื่อเผยแพร่ ฟื้นฟูวิชาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านรังสีการแพทย์ให้กับบุคลากร
๒.๒  เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางรังสีการแพทย์
๒.๓  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ค้นคว้า และวิจัย
๒.๔  เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

๔. ผู้เข้าร่วมประชุม

บุคลากรทางด้านรังสีการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งทางภาครัฐและเอกชนจำนวน ๒๐๐ – ๓๐๐ คน

๕. ระยะเวลาจัดการประชุม

๓ วัน ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๖. สถานที่จัดประชุม

บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

๗. รูปแบบการประชุม

การบรรยาย อภิปราย เสนอผลงาน และเสวนาระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม

๘. อัตราค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่  ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๖    ราคา ๔,๒๐๐ บาท
หลังวันที่      ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖    ราคา ๔,๕๐๐ บาท

๙. ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุม

- ค่าลงทะเบียน / ค่าที่พัก / ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง
*  เบิกได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๗ / ว ๙๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ *

๑๐. หัวข้อการประชุม 

วิทยากรจากโรงพยาบาลชั้นนำภายในประเทศ และวิทยากรรับเชิญ

- พิธีเปิด  โดย รศ.พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี
- Stroke โดย ผศ.นพ.ปกรณ์  เจียระคงมั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี
- ฝึกจิตพิชิตใจ โดย พระอาจารย์ธวัชชัย ธมฺมทิโป ศูนย์พัฒนาเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
- สุขภาพกายกับโยคะ โดย ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณและท พญ.อัญชนา แย้มสุคนธ์
- การตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอล โดย รศ. เพชรากร พาญพานิช ภาควิชารังสีวิทยา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- การเขียนงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว ภาควิชารังสีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สารทึบรังสี ๒๐๑๓  โดย รศ.นพ.ชรินทร์  เอื้อวิไลจิต อาจารย์รังสีแพทย์
- เมื่อหมอเป็นคนไข้เอง โดย รศ.นพ.ราเมศร์  วัชรสินธุ์  อาจารย์รังสีแพทย์
- การตรวจและพิจารณางานเขียนในการเปลี่ยนตำแหน่ง โดย คุณดุสิต  หรุ่นโพธิ์ นักรังสีการแพทย์
- วิชาชีพรังสีฯกับประชาคมอาเซี่ยน “Radiographer and ASEAN Community ๒๕๑๕ “โดย ดร.สารทิศ สกุลคู
- รังสีฯกับสุนทรียะแห่งดนตรี : ความดี ความงาม และความจริง โดย ดร.สารทิศ สกุลคู
- นำเสนอผลงานทางวิชาการ
- Workshop ระบบ PACS และ การใช้เครื่อง/ดูแลเครื่องอัลตร้าซาวนด์

๑๑. การประเมินผล

ประเมินจากแบบสอบถาม ของผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๒.๑   ผู้เข้าประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๒.๒  ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี

๑๓. การรับสมัครเข้าร่วมประชุม

๑๓.๑   สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ๒๗๐ ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐   โทรสาร ๐๒ – ๒๐๑๑๒๙๗
๑๓.๒  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพานิชย์สาขารามาธิบดี เลขที่ ๐๒๖ – ๔๓๔๗๐๓ – ๒
ในนาม คุณวันเพ็ญ อู่รัชตมาศ เพื่อประชุมวิชาการรังสีเทคนิค  ( ภายในวันที่ ๒๕  เมษายน ๒๕๕๖ )
๑๓.๓  สมัครผ่านทางเวปไซด์สมาคมฯ http://www.rtrama.net
***   กรุณาส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินให้เป็นหลักฐานด้วย   ***
*** ทางสมาคมฯจะประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมทางเวปไซด์ ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
และ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผู้เข้าประชุมจำนวนจำกัดและจะปิดรับทันทีเมื่อที่นั่งเต็ม ***

ดาวโหลดเอกสาร ผู้เข้าร้วมประชุม (คลิกขวา แล้ว Save as..)

หนังสือโครงการประชุม > คลิกที่นี่
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม > คลิกที่นี่
กำหนดการการประชุม > คลิกที่นี่
แบบฟอร์มลงทะเบียนและจองที่พัก > คลิกที่นี่
แบบฟอร์มสำหรับบริษัเข้าร่วมงานเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์และบริการ > คลิกที่นี่
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง คลิก > ที่นี่
Official Facebook Fan Page > https://www.facebook.com/rtrama.net

รูปสถานที่จัดประชุม และแหล่งท่องเที่ยว บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา

ข้อมูลการเดินทาง

พอลงรถที่อัมพวาลองติดต่อโรงแรมที่เราจัดประชุมให้เอารถมารับได้

1. รถยนต์
แบบย่อ :
ไปตามทางหลวงหมายเลข 35 ถนนสายธนบุรี-ปากท่อ (พระราม 2) ผ่านสี่แยกมหาชัย-นาเกลือ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 63 จะมีทางแยกต่างระดับ เข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม หรือใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1543

แบบละเอียด :
ไปตามทางหลวงหมายเลข 35 – ใช้ทางลาดไปยัง เส้นทาง 3093/ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 – เลี้ยวขวา ที่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 สมุทรสงคราม-บางแพ ตรงไปประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ 36- 37 พบป้ายสีขาว ประกอบหัวโขน 3 หัว ขนาดใหญ่ เลี้ยวซ้ายเข้า อ.อัมพวา ตรงไป เจอธนาคารนครหลวงไทย

-> ขับตรงไปข้ามสะพานสูง ลงสะพานสูง เลี้ยวซ้ายเข้าวัดอัมพวันฯ ที่จอดรถเพื่อเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา ถ้าตรงไปอีก พบกับ อุทยาน ร. 2
-> เลี้ยวซ้าย ตรงไปสุดทางลงแม่น้ำ เป็นอาคารสีขาว เหลือง ที่ตั้งอาคารเอนกประสงค์ และท่าเรือเทศบาลอัมพวา ที่ตั้งศูนย์ประสานงานท้องเที่ยวสมุทรสงคราม

* กรณีมาจาก ถ.วิภาดี-รังสิต
ถนนวิภาวดีรังสิต – ใช้ทางลาดไปยัง ทางยกระดับอุตราภิมุข(ทางพิเศษ) – ขับต่อไปยัง เส้นทาง 3119(ทางพิเศษ) -ใช้ทางออกด้านขวา ไปยัง Dao Khanong(ทางพิเศษ) – ตัดเข้าไปยัง เส้นทาง 31/ทางพิเศษเฉลิมมหานคร – ขับต่อไปยัง เส้นทาง 35

2. รถตู้
2.1. สาย กรุงเทพ-อัมพวา-ดำเนินสะดวก

- อนุสารีย์ชัยฯ – ใต้ทางด่วนพหลโยธิน ฝั่งช่อง5 ค่าโดยสารถึงอัมพวา 100 บาท/คน
- อนุสารีย์ชัยฯ – ใต้ รถไฟฟ้า BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัยฯ

ขาไป อนุสารีย์ชัยฯ-อัมพวา รถจอดบริเวณคิวรถตู้ทางเข้าก่อนถึง 7-eleven ข้างเซ็นจูรี่ ค่ารถโดยสาร 80 บาท
ติดต่อ มือถือ 084-111-6630, 087-667-2391
วันจันทร์-พฤหัสบดี ตั้งแต่ 06.00-19.00 น.
วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่ 06.00-20.00 น.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที รถจอดบริเวณข้างวันอัมพวัน

ขากลับ อัมพวา-อนุสารีย์ชัยฯ รถจอดบริเวณข้างวันอัมพวัน ติดต่อ มือถือ 084-111-6631
วันจันทร์-พฤหัสบดี ตั้งแต่ 06.00-19.00 น. ตั้งแต่ 06.00-18.00 น.
วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 06.00-19.00 น.

2.2 สาย กรุงเทพ-แม่กลอง (สมุทรสงคราม) เดินทางไป อ.แม่กลอง แล้วต่อรถเพื่อไปอัมพวา ซึ่งสามารถขึ้นรถได้จากจุดต่างๆ ดังนี้
- อนุสารีย์ชัยฯ บริเวณใต้ทางด่วนพหลโยธิน ฝั่งไปสะพานควาย ค่ารถโดยสาร 70 บาท
ขาไป อนุสาวรีย์ชัยฯ-แม่กลอง
ติดต่อ มือถือ 085-179-4414, 080-022-8567
วันจันทร์-พฤหัสบดี ตั้งแต่ 06.30-20.00 น.
วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 06.30-21.00 น.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที รถจอดบริเวณตลาดแม่กลอง

ขากลับ แม่กลอง-อนุสารีย์ชัยฯ
ติดต่อ มือถือ 087-414-5522, 086-807-0745
วันจันทร์-พฤหัสบดี ตั้งแต่ 05.30-19.00 น.
วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 05.30-20.00 น.

- ปิ่นเกล้า ท่ารถโลตัสปิ่นเกล้า ขึ้นฝั่ง ร้านหมูกะทะ
- บริเวณสถานีขนส่งสายใต้(ถ.บรมราชชนนี) แม่กลอง ราคา 50 บาท มหาชัย ราคา 20 บาท ไปทาง จรัญสนิทวงศ์ วงเวียนใหญ่ ดาวคะนอง บางปะแก้ว พระราม 2 มหาชัย
- จตุจักร บริเวณหน้าสถานีขนส่งหมอชิตใหม่
- บางนา บริเวณหน้าธนาคารกสิกร 4 แยกบางนา ราคา 80 บาท
- บางปะกอก ท่ารถบิ๊กซีบางปะกอก
- บางประแก้ว บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ก่อนถึงปั้มน้ำมันเชลล์
- แจ้งวัฒนะ บริเวณใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ เปิดให้บริการ ตั้งแต่ เวลา 07.00 – 20.00 น. รถออกทุกๆ 30 นาที

จากนั้นต่อรถจากตัวเมืองแม่กลอง เข้าตลาดน้ำอัมพวา สามารถเลือกได้ ดังนี้
- รถสองแถว สาย”แม่กลอง-โรงเจอัมพวา” รถจอดบริเวณหน้าร้าน 7-11 ตรงข้ามธนาคารนครหลวงไทย ค่าโดยสาร 10 บาท จะผ่านตลาดน้ำอัมพวา และไปสุดสายที่โรงเจอัมพวา
- รถโดยสาร สาย “แม่กลอง-บางนกแขวก” บริเวณหน้าสถานีขนส่งจังหวัด รถจะผ่าน ตลาดน้ำอัมพวาไปสุดสายที่ ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
- รถตุ๊ก ตุ๊ก เหมารถได้จากตลาดแม่กลอง(บริเวณป้อมตำรวจที่ลงรถตู้) ราคา 80-100 บาท/คัน ผ่านตลาดน้ำอัมพวา

3.รถไฟ

จากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ มีรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย ออกทุกวัน ลงรถไฟที่สถานีรถไฟมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ข้ามเรือจากท่ามหาชัยไปฝั่งท่าฉลอม เพื่อต่อรถไฟที่สถานีรถไฟบ้านแหลมไปยังจังหวัดสมุทรสงคราม หรือจะลงรถไฟที่สถานีรถไฟมหาชัย แล้วต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดสมุทรสงคราม ติดต่อสอบถามตารางรถไฟได้ที่ สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ โทร. 0 2465 2017, 0 2890 6260 หรือเว็บไซต์ http://www.railway.co.th

4.รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม โดยมีรถจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.50-21.00 น. โทร. 0 2435 1199, 0 2435 5605 รถปรับอากาศ (ดำเนินทัวร์) โทร. 0 2435 5031 หรือที่เว็บไซต์ http://www.transport.co.th

เส้นทาง กรุงเทพฯ-ดำเนินสะดวก ผ่าน อ.อัมพวา และตลาดน้ำอัมพวา โดยจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่ตัวเมืองแม่กลอง และตัว อ.อัมพวา เปิดให้บริการระหว่างเวลา 05.00-21.00 น.

Cr. http://www.amphawatoday.com/transport.htm