อุปกรณ์ตวงยาน้ำ

 

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตวงยาน้ำ

  1. ช้อนชา เราควรใช้ช้อนชาที่ได้จากสถานพยาบาล ซึ่งเป็นช้อนชาที่ได้มาตรฐาน และไม่ควรนำช้อนชาที่ใช้ในครัวเรือนมาตวงยาเพราะจะทำให้ได้ปริมาตรที่ไม่ตรงตามความจริง เนื่องจากมียาบางตัวที่ต้องตวงให้ได้ปริมาณที่แน่นอน ถ้าไม่อย่างนั้นจะทำให้ได้รับยาเกินขนาดและเป็นอันตรายได้ หรือถ้าได้รับยาน้อยกว่าที่ควรจะได้รับจะทำให้การรักษาไม่ได้ผล

     ซึ่ง 1 ช้อนชา มีปริมาตรเท่ากับ 5 มิลลิลิตร หรือ 5 ซีซี ตวงยาให้เต็มขอบบนของช้อนชาพอดี

           ครึ่งช้อนชา มีปริมาณเท่ากับ 2.5 มิลลิลิตร หรือ 2.5 ซีซีตวงยาแค่ขีดกลางของช้อนชาพอดี

         

      

       2. ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะมาตรฐานมีปริมาตรเท่ากับ 15 ซีซี หรือ 15 มิลลิลิตร และไม่ควรนำช้อนโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารมาตวงยาเนื่องจากปริมาตรที่ได้
          อาจจะไม่ตรงตามมาตรฐานและเกิดความผิดพลาดในเรื่องของปริมาณตัวยาที่ผู้ป่วยควรได้รับถ้าไม่มีช้อนโต๊ะมาตรฐานให้ใช้ถ้วยตวงตวงถึงขีด 15 มิลลิลิตร

 

 

       3. ถ้วยตวงยา จะมีขีดปริมาตรบอกที่ข้างถ้วยซึ่งชนิดของถ้วยตวงยาจะมีทั้งแบบที่มีขีดบอกเป็นหน่วยมิลลิลิตร หรือบางชนิดจะบอกเป็นหน่วยช้อนชา
           และช้อนโต๊ะด้วยดังรูป

                                                                         

 

       4. กระบอกฉีดยาพลาสติกที่ไม่มีเข็ม ( Syringe ) เป็นอุปกรณ์สำหรับตวงยาที่ใช้ป้อนยาเด็กได้ง่าย
           และตวงได้ค่อนข้างแม่นยำ มี 3ขนาดคือ 3 มิลลิลิตร 5 มิลลิลิตร และ 10 มิลลิลิตร

                                                                               

 

       5.  หลอดหยด เป็นอุปกรณ์สำหรับตวงยาที่มีปริมาณน้อยๆส่วนใหญ่จะมีขีดปริมาตรบอกที่หลอดไม่เกิน 1 มิลลิลิตร