ติดต่อเรา

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี 10400

02-2011271