จุลสารทางยา

     จุลสารทางยา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยาทั้งเรื่องความรู้ทางวิชาการ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนการแพทย์ รวมถึงผู้ป่วย มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ยาตลอดจนข้อควรระวัง และสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดการใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นนโยบายของคณะฯ และนำไปสู่การเป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในระดับสากล 
       พบกับจุลสารทางยาได้ทุก 3 เดือน พร้อมเนื้อหาสาระที่ตั้งใจนำเสนอเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้อ่าน
 

  จุลสารทางยา ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2559