You are here

การวางศิลาฤกษ์

การวางศิลาฤกษ์ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

        การวางศิลาฤกษ์ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการจัดทำเพื่อเป็นสิริมงคลต่อการอยู่อาศัย มีความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง มั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปตามประเพณีโบราณ พิธีวางศิลาฤกษ์ คือพิธีวางแผนศิลาจารึกดวงฤกษ์ที่คำนวณว่าเป็นฤกษ์ดีที่สุดในขณะนั้น ซึ่งเป็นความเชื่อถือปฏิบัติกันมาจนเป็นประเพณี  โดยมีเครื่องและอุปกรณ์ในการประกอบพิธีในแต่ละที่จะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่จะมีเป็นหลัก ตามที่กำหนดการดำเนินงานในพิธีวางศิลาฤกษ์
เครื่องวางศิลาฤกษ์ ประกอบด้วย

Thai

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com