การวางศิลาฤกษ์ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

        การวางศิลาฤกษ์ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการจัดทำเพื่อเป็นสิริมงคลต่อการอยู่อาศัย มีความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง มั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปตามประเพณีโบราณ พิธีวางศิลาฤกษ์ คือพิธีวางแผนศิลาจารึกดวงฤกษ์ที่คำนวณว่าเป็นฤกษ์ดีที่สุดในขณะนั้น ซึ่งเป็นความเชื่อถือปฏิบัติกันมาจนเป็นประเพณี  โดยมีเครื่องและอุปกรณ์ในการประกอบพิธีในแต่ละที่จะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่จะมีเป็นหลัก ตามที่กำหนดการดำเนินงานในพิธีวางศิลาฤกษ์
เครื่องวางศิลาฤกษ์ ประกอบด้วย
                1. แผ่นศิลาฤกษ์ (ทำเตรียมไว้ตามที่โหรกำหนดให้)
                2. ไม้เข็มมงคล 9 ต้น (ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์, สักทอง, ไผ่สีสุก, พยุง, ทองหลาง, กันเกรา, ทรงบันดาล หรือทรงบาดาล, ขนุน) 
                3. ทรายเสก (ทรายที่เสกด้วยพระปริตร หรือพระพุทธมนต์)
                4. เครื่องดื่ม
                5. ทองคำเปลวประมาณ 15 แผ่น พร้อมทั้งสื่อปิดทอง
                6. อิฐทอง - นาก - เงิน อย่างละ 3 แผ่น (อิฐทาบรอนซ์ สีทอง, สีเงิน, และเทา) ถ้าใช้ 9 แผ่น             
                7. ตลับนพรัตน์, ลูกกันพิษกันภัย, เศษทอง, นาก, เงิน สำหรับลงก้นหลุม
                8. ข้าวตอก ดอกไม้ เมล็ดถั่ว, งาดำ
                9. ค้อน, เกรียง, ปูนซิเมนต์ผสมเสร็จแล้ว

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารต่างๆ หลายอาคารดังนี้

        อาคารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2508 ในปี พ.ศ. 2508 หลังจากคณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ใหม่อีกคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2508 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติให้สร้างคณะแพทยศาสตร์แห่งใหม่บริเวณที่ดินกรมทางหลวงแผ่นดิน  โดยวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2508 เวลา 10.15 น. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาก่อพระฤกษ์ อาคารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาก่อพระฤกษ์ อาคารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2508 เวลา 10.15 น.
 

        อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ พ.ศ. 2533 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ได้ก่อสร้างศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ขึ้นเพื่อถวายเป็นมหากุศลในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นามอาคารนี้ว่า “อาคารสิริกิติ์” และรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้ดำเนินการก่อสร้างในสมัยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เริ่มดำเนินการสร้างเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2532 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 เวลา 17.29 น. สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2536

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 เวลา 17.29 น.
 

        อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ พ.ศ. 2548 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการบริหารโครงการอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เลิศฤทธิ์  จงมั่นคงชีพ เป็นผู้อำนวยการโครงการอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ มีหน้าที่กำกับดูแลการก่อสร้างอาคาร เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ดังกล่าว ทางคณะฯ จึงได้มีโครงการจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ บริเวณสี่แยกตึกชัย เขตราชเทวี ในการนี้ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ก่อสร้างอาคาร 9 ชั้น ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2548 โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) เป็นองค์ประธาน โดยพิธีพราหมณ์เริ่มใน เวลา 14.19 นาฬิกา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานนามอาคารหลังนี้ว่า “อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์” โดยได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ในต้นปี พ.ศ. 2554

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) เป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2548 พร้อมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ
 

        อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2548 ก่อสร้างบนพื้นที่เดิมของอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงเห็นชอบในการดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ และมีหนังสือถึงสำนักการโยธากรุงเทพมหานครเพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงเรียนพยาบาล เนื่องจากอาคารนี้มีความสูงเกิน 12 เมตร  ทำให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน ต่อมาคณะฯ ได้รับหนังสือตอบจากกรุงเทพมหานครในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2547 ชี้แจงเกี่ยวกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต แขวงทุ่งพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และแขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร พ.ศ. 2526 ทำให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน ต่อมาคณะฯ จึงรวบรวมข้อมูล เพื่อนำเรียนไปยังสำนักราชเลขา เพื่อทูลเกล้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อสร้างอาคารที่มีความสูง 9 ชั้น เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการได้เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548   และในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2550  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นองค์ประธานในการวงศิลาฤกษ์ และมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์คุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ เข้าร่วมพิธี และได้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2553

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์ และมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์คุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ
 

        สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ พ.ศ. 2555 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินโครงการ “พัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย” หรือโครงการรามาธิบดี - บางพลี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 ปี โดย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดจากพระราชปรารภและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชประสงค์ให้มีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ระดับโรงเรียนแพทย์ขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การดูแลและให้บริการตรวจรักษาประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ นับเป็นการวางศิลาฤกษ์ครั้งแรกที่ อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณคุณยิ่งเมื่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สถาบันการแพทย์แห่งใหม่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ที่ดินราชพัสดุ ในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 และ  ต่อมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้คณะฯ เชิญสร้อยพระนามเป็นนามสถาบันฯ ว่า “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ที่ดินราชพัสดุ ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 15.00 น.