You are here

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ "รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริพัฒน์ วัฒนเกษตร"

 

     ในนามหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ "รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริพัฒน์ วัฒนเกษตร" ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ริเริ่มคำว่า "เวชระเบียน" ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยอาลัยในคุณความดีแห่งปูชนียาแพทย์รามาธิบดี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด
 
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: ramamuseum@gmail.com