พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงมีพระเมตตาประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕