สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด เมื่อ เดือนเมษายน ๒๕๖๓