พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชุด PPE จำนวน ๖๐ ชุด เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓