You are here

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานหน้ากากทางการแพทย์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ชิ้น ให้แก่เครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com