ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานหน้ากากทางการแพทย์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ชิ้น ให้แก่เครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓