You are here

“โครงการ บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี” ครั้งที่ 4

เป็นครั้งที่ 4 แล้วกับ โครงการ บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดีได้จัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2556 ซึ่งโครงการนี้ทางหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ร่วมมือกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของคณะฯ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการปฎิบัติงาน และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความสำเร็จและความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งบุคลากรใหม่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และให้ความสนใจในประวัติศาสตร์ของคณะฯ จากการประเมินผลจากผู้เข้าอบรมโครงการ พบว่าบุคลากรใหม่ทั้งหมดมีความรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคณะฯ ในระดับดี สถานที่ตั้งของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี อยู่ในระดับดี และบุคลากรของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี มีความรู้และทักษะในการนำเสนอในระดับดี

 

         

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com