You are here

“โครงการบุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี” ครั้งที่ 7

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม โครงการบุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 7 ทางหอจดหมายเหตุฯ ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์เบื้องต้นของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แก่บุคลากรใหม่ที่เข้ามาสู่รั้วรามาธิบดี บุคลากรเหล่านี้เป็นบุคลากรของหน่วยงานต่างๆเช่น งานบริการผ้า งานวิเทศสัมพันธ์ งานการศึกษาระดับปริญญา ฝ่ายเวชสารสนเทศ ภาควิชาพยาธิวิทยา เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ(เครื่องมือพิเศษ) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เป็นต้น ซึ่งเป็นพนักงานทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร นักวิชาการ สาขาต่างๆ นอกจากบุคลากรใหม่จะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ของคณะฯแล้ว ทางหอจดหมายเหตุฯ ได้มอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีในครั้งนี้ด้วย จำนวน 2 ท่านด้วย

 

 

         

          

   

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com