You are here

โครงการ บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี เป็นครั้งที่ 6

โครงการ บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี ได้จัดมาครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 รูปแบบการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ปรับเปลี่ยนเวลา จากช่วงเวลา 11.00 น. ของทุกครั้งมาเป็น 09.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่ลงทะเบียนของบุคลากรใหม่ จำนวน 17 ท่าน ซึ่งมาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น งานนโยบายและแผน งานพยาธิวิทยา ฝ่ายโภชนาการ ฝ่ายวิศวกรรมบริการ ฝ่ายเวชสารสนเทศ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น และโอกาสนี้ได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้กล่าวเปิดและได้กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ เมื่อกล่าวตอนรับเสร็จ ทางหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยการทำกิจกรรมให้กับบุคลากรใหม่เพื่อให้ได้รับทราบความเป็นมา ของคณะฯ ผลงานที่ได้สร้างสะสมมานานนับ 40 กว่าปี และการเป็นส่วนหนึ่งของรามาธิบดี เกิดความภาคภูมิใจ มีใจในการทำงานเพื่อจะนำพาคณะฯให้ไปสู่ความเป็น 1 ตามวิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในระดับสากลบุคลากรใหม่ได้ร่วมกิจกรรม หาความรู้ภายในหอจดหมายเหตุฯ อย่างสนุกสนานและได้ความรู้ เมื่อทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วทาง ผู้บรรยายได้กล่าวสรุป และได้ย้ำกับบุคลากรใหม่ว่า เราทุกคนคือลูกรามาธิบดี

 

            

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com