You are here

"โครงการ บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี” ครั้งที่ 1

ผ่านไปแล้วครับกับ โครงการ บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดีครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2555 โครงการนี้ทางหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ร่วมมือกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรใหม่ของคณะฯ ได้รับทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของคณะฯ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการปฎิบัติงาน และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความสำเร็จและความสามัคคีในหมู่คณะที่มีขึ้นในองค์กรแห่งนี้ และที่สำคัญอีกอย่าง คือทำให้บุคลากรใหม่สามารถเข้าถึงทรัพยาสารสนเทศเชิงประวัติศาสตร์ของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงอีก….

 

     

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com